Sponsoren 2020

Hoofdsponsoren

logo prov frysl iepen mienskipfuns

losse fearren

Rondaan Carrosserie

Uw Eigen Rekenkamer

Jacob Dijkstra

bakkerij friso

reitsma reclame_2

AH st Anne

Goud sponsoren

Print

Logo_Algera_BV

Friesland Parket logo

auke smit

Jan Jetzes Bakker

Maatschap Nieuwhof

Sponsoren loterij

ballon friesland

Overige sponsoren

Benny Nauta Transport
Tetsje lingerie
Garage Spanjer
Timmerbedrijf Larooi
Van Overbeek Tomaten
MS de Vries
De Broadsjebakker
Ouwe Postuma - Las & Sierhekwerk