Nijs – maart 2024

Op ’e nij in spannende rite foar ús feriening, no’t wy op it bûnskonkoers ta sille yn Drachten. Dat is sneon 9 maart, as it goed is ha jim dan dit stikje al lêzen. Hoe’t it ús dêr fergiet lêze jim dus oare moanne pas. Mar goed, wy sette noch efkes alles op alles. Op it Waadklank Korpsefestival fan 10 febrewaris ha wy ‘Lions of Legends’ en ‘Abide with me’ foar it earst spile foar publyk. It die bliken dat it earste wurk yn in net al te folle en fierder net oanklaaide tsjerke nochal lûd wie. Dat siet him fansels ek wol wat yn ús, want ja, in pittich stik en de technyk noch net oant yn ’e lytse tean de baas, dat dan ferjitte je wolris dat je net altyd fol gas hoege. Mar goed. Neat minskliks is ús frjemd. Fierder wiene wy goed tefreden oer sa’n earste útfiering en it joech ek krekt wer dy oanknopingspunten dêr’t wy de lêste wiken mei fierder kinne. Op tongersdei 7 maart sille wy jûns healwei njoggenen yn de tsjerke yn Nij Altoenae nochris de trije wurken foar it konkoers hearre litte. Dan yn in lytse try-out mei it korps fan Alde en Nije Bildtdyk. Wy ha no fansels ‘Lakeland Variations’, it stik dêr’t wy op de NBK twadde mei waarden, ek wer op ’e stander. It foel ús oer it generaal net ôf hoe’t ús dat noch by bleaun wie. Hjir en dêr wat heakjes, mar fierder siet it der noch knap yn. De skurve plakjes efkes byskjirje en fervje en dan kin it wer besjen lije.

Rommelmerk

Ja, Rommelmerk! Sa fier is it dus ek hast alwer. Keningsdei 27 april fan dit jier sil der foar it lêst in rommelmerk wêze fan Looft den Heer. Teminsten, as jierliks weromkommend fenomeen sil it ophâlde. Dat dogge wy yn it grut, mei in rommelmerk XXL, dus jim hoege foarearst net nei Omrinwinkels, marktplaats, action, supervlooi en mear fan soksoarte plakken: by Looft den Heer fine jo mear!

Mochten jo no sels ek noch wat kwyt wolle – âld izer of sa – skilje dan Libbe efkes (2531705). Dy hellet it as it moat by jo efter de bedsteedsdoarren wei.

Poeisz Jeugd Sponsoraksje

De Jeugd Sponsoraksje fan de Poeisz is los en rint al moai. Noch oant en mei snein 7 april ‘moatte’ jim allegear wer nei dy supermerk ta om sponsormunten te garjen. De buis fan jeugdkorps De Toeterbende stiet yn Menaam. As jim dus earne oars winkelje en munten ophelje, smyt se even by my, of ien fan de oare korpsleden troch de bus, dan soargje wy wol dat se teplak komme.
Wy binne jim wer tige tankber foar jim stipe!

Slotkonsert

Om der wis fan te wêzen dat jim de aginda goed by de tiid hawwe: sneon 29 juny jouwe wy jûns in daverjend konsert mei de band Gaeldr. Sy spylje Ierske en Skotske folk (jim kenne bygelyks grif wol de hits fan de Dubliners en sa). Dizze jûn stiet dus suver wat yn Keltyske sfear en as it waar mei sit hâlde wy dat konsert bûten, op it Molewjuksplein. En it bliuwt net by muzyk allinnich. Mar dat hearre jim letter wol, der moat op it lêst ek nijs bliuwe.

Oant safier,

Martsje