Welkom

Op bezoek bij Brassband Hombeek (B)

Lezers met een goed geheugen zullen zich nog herinneren dat brassband Hombeek enkele jaren geleden op bezoek was in Friesland op uitnodiging van ons. Nu doet deze brassband ons het plezier terug.

Wij gaan naar Mechelen op zaterdag 29 en zondag 30 juli. Op zaterdag beklimmen we de  Sint-Romboutstoren en op zondagochtend bezoeken we de brouwerij Het Anker. Zondag rond de middag spelen we nog een gratis toegankelijk concert op het binnenplein van brouwerij ‘t Anker.

Op zaterdagavond 29 juni geven we samen een dubbelconcert in de kerk van Hombeek om 20 uur:
Brassband Hombeek stelt eigen solisten voor en wij staan garant voor een licht verteerbaar programma. Als afsluiter spelen beide bands tezamen nog twee werken. Zo een “massed bands” is iets wat je niet elke dag (zelfs niet elk jaar, voor de meesten onder u) hoort: allen heel hartelijk welkom in de kerk van Hombeek om 20 uur op 29 juni voor ons dubbelconcert. Inkom is 7 euro inbegrepen 1 drankje nadien in ‘t Swaentje.

Borrelconcert

Op 6 april mochten we op uitnodiging van voormalig lid Jeltsje van 't Klooster - Reijenga een borrelconcert geven samen met muziekvereniging Concordia in Elsloo. We besloten er meteen maar een leuke dag van te maken. 's Middags toogs er een delegatie van beider muziekkorpsen af naar Appelscha om daar te klimmen en te abseilen. Daarna konden we op de boerderij van Jeltsje genieten van een heerlijke BBQ, verzorgd door onze eigen BBQ-meester Libbe. 's Avonds gaven we in informele gezellige sfeer een leuk concert met een hoog entertainment gehalte. De avond werd afgesloten door coverband Blue-Horse. Zie hier voor foto's.

Voorjaarsconcert

Het was weer een geslaagde avond! Klik hier voor meer foto's van ons voorjaarsconcert op zaterdag 16 maart 2019.

Net tinke dat jim dan allinnich it jeugdkorps fan Menaam stypje, it giet echt om it jeugdorkest fan de fjouwer doarpen. Wy binne hjir hartstikke wiis mei en hoopje dat jim manmachtich de munten opgarje. As jo sels net yn Menaam komme, bring se dan mar by ien fan ús: yn Ingelum by Trynke van der Heide, yn Bitgummole by Ruurd en Selma Mollema, yn Bitgum by my. Op 6 april wurdt de útslach bekend makke. It bedrach dat wy dan by elkoar garre ha, wolle wy brûke foar moaie shirtsjes foar de leden fan it jeugdkorps.

Europeeske Jeugdbrassband

Wy binne der grutsk op dat ús escornettist Rutger Mollema, fan Cees en Tsjikke, útnûge is om yn de Europeeske Jeugdbrassband te spyljen by de Europeeske Brassband Kampioenskippen op 26 en 27 april yn Montreux, Switserlân. Tijs Dijkstra, fan Klaas en Jetty, die ek audysje. Hy waard no net selektearre, mar dizze cornettist krijt syn kâns grif yn in oar jier, dêr bin ik wis fan.

Weromsjen 2018

Wat sjogge wy werom op in prachtich jier, wêryn’t wy kampioen waarden sawol by it Surventobrass entertainmentfestival, as by de NBK yn Utert. Twa titels, dat is wat dêr’t wy tige grutsk op binne. Ek 2017 wie it sa en soks is fansels hielendal net ‘gewoan’, dat is bysûnder. Noch bysûnderder is it dat wy mei safolle nocht mei elkoar muzyk meitsje. Want like grutsk as op ús titels binne wy op ús optredens yn eigen doarp. In feestlike Pinkstertsjinst, in machtich Bitgum Night of the Proms by de fiver, in donateurskonsert, in rommelmerk, efkes mei de keatsers troch de buorren tegearre mei ús susterkorps Harmonie, meispylje mei dat prachtige jubileumkonsert fan Harmonie, de yndrukwekkende lêste snein fan it tsjerklik jier, it binne stik foar stik mominten dat wy hjir yn it doarp aktyf binne en dêr och sa fan genietsje. Wy hoopje jim ek.

Krystkonsert

Wat wie it ek moai op snein 16 desimber, it krystkonsert mei Gezina van der Zwaag. De tsjerke siet grôtfol, de muzyk wie prachtich en de sfear geweldich. Wy fûnen it in geweldige jûn en wy hoopje jim ek.

Looft den Heer kampioen yn de 3e divyzje!

Wylst ik dit skriuw, sit ik te bekommen fan it feest freedtejûn 26 oktober yn Tivoli Vredenbrug yn Utert. Want feest, dat wie it. Wy waarden foar it twadde jier op rige kampioen fan Nederlân yn ús divyzje en dêr binne wy ferskriklik wiis mei. It stik ‘Viking Age’ lei ús, dat hie ik earder al skreaun, mar soks moat dan altyd noch al efkes dien wurde dêr op op dat grutte poadium. De earste try-out wie knap, de twadde ek wol, mar de generale rippetysje tongersdeis wie min. Mar doe’t it der om spande wienen wy allegearre goed wekker en wat hienen wy der in sin oan. De earste noat stie as in hûs en wat der efteroan kaam ek. Noch foardat de lêste noat útspile wie, begong it publyk al lûd te klappen en sels wisten wy dat wy moai spile hienen. Allegear wienen wy der oeral fan en de earste resinsje op ynternet en de reaksjes fan guon dy’t ús heard hienen, wienen ek unanym: dit wie skitterend west. Hoe moai is it dan as de sjuery dat ek seit en je mei trije punten foarsprong op de nûmer twa kampioen makket. De útbarsting fan lawaai dy’t wy doe produsearren, dêr soe mannich viking fan op ’e rin gongen wêze, dat kin ik jim wol fertelle.