Welkom

Midwinterconcert

Klik hier voor foto's van ons Midwinterconcert.

It boek oer Looft den Heer

Op sneon 4 april, as wy jubileumfeest en reüny hâlde, wurdt jûns by it konsert yn ’e tsjerke it boek presinteard oer ús feriening. Dat boek hat noch gjin offisjele titel, sadwaan ‘it boek’. Hjirboppe ha jim in lyts stikje skiednis lêze kinnen, mar yn it boek komt alles yn wurd en byld fansels noch moaier oan ’e oarder.

Om’t wy graach in yndikaasje ha wolle hoefolle boeken wy drukke litte moatte, soe it moai wêze as jim efkes in mailtsje dogge martsjedejong@gmail.com, of it efkes oanjouwe op it oanmeldformulier foar de feestdei fan 4 april, as jo ek ien (as mear) bestelle wolle. De kosten binne €12,50 it stik.

Diploma’s

Yn novimber en desimber diene fjouwer learlingen fan ús feriening praktykeksamen. Jetze Klaas Dijkstra op cornet en Geeske Stelwagen op alt hellen harren B-diploma. Jelmer Mollema en Rixt Stelwagen hellen harren A-diploma op slachwurk. Fan herten lokwinske alle fjouwer, wy binne grutsk op hoe’t jim it dogge!

Tijs Dijkstra die audysje foar de Europeeske Jeugdbrassband. Hy heart begjin 2020 wat de sjuery fan syn blazen fynt en oft er oanskowe mei yn dit ynternasjonale keurkorps.

As it stik ynienen út is ... - Yn memoriam Ulbe Dijkstra

Samar binne wy alwer oan ’e ein kommen fan 2019. Aanst brekt 2020 oan. Foar ús it jier fan ús 75-jierrich jubileum, in jier dat yn it teken stean sil fan bysûndere konserten en aktiviteiten. Ek it jier dat ús boek ferskine sil, oer de histoarje fan ús korps. In boek dêr’t wy it earste eksimplaar fan útrikke woene, al moasten wy dat noch al efkes mei him beprate, oan Ulbe G. Dijkstra. ‘Uppie’ sa as de âldere generaasje him ken. Jierrenlang trou lid fan ús korps, foar it earst by it ‘grutte korps’ begongen op 14 novimber 1949, tagelyk mei Tymen Grovestein en Sape Nauta, dy’t krekt weromkommen wie út Yndië wei. Hy begûn op bugel, waard al gau befoardere nei 1e piston (no neame wy dat in solocornet) en spile letter ek noch bas. Yn de grutte opboujierren fan it korps, mei dirigint Harm Witteveen en letter Bernhard van der Wal, wie Ulbe bestjoerslid en ek in skoft foarsitter.

Doe’t er sels net mear blaasde, waard er trou frijwilliger en fan. Yn oktober gong er mei ús nei de try-out foar de NBK, yn Drachten. Net rjocht fit, mar net kleie, wat stiller wat better.

As ferieningsbestjoer hiene wy yntiids betocht dat Ulbe earelid wurde moast fan ús korps. Dat kaam him, mei al syn fertsjinsten troch de jierren hinne, mear as ta. Dat soe dan ek op dy bewuste jubileumdei, 4 april 2020, barre. Mar Libbe, ús besbasblazer, hie it idee dat der wat net doogde mei syn broer, en dat kaam út. Ulbe krige min nijs yn it sikehûs en ynienen blykte de slotmaat fan it konsert fan syn libben aaklik tichtby te wêzen.

Dêrom teagen wy as korps op tongersdeitejûn 14 novimber fan dit jier, op ’e dei ôf santich jier nei syn earste repetysje en ek hast op ’e minút ôf dat er dy jûns yn 1949 mei syn toeter oan it stjoer fan ’e Berltsumerdyk yn Bitgum nei de repetysje yn Bitgummole fytste, nei it hûs fan Ulbe en Gryt oan de Klaas van der Meijstrjitte. Dêr, achterhûs en yn it bywêzen fan Gryt, harren bern en bernsbern, spilen wy in pear koralen en in mars, ûnder lieding fan syn âlde freon Harm Witteveen, de dirigint fan 1966-1970.

Dy jûn waard Ulbe ek earelid fan ús feriening en krige de oarkonde dy’t dêrby heart. In hiele bysûndere jûn, mei romte foar ‘lach en traan’ sa as dat dan sein wurdt. As feriening binne wy bliid en grutsk dat wy dit dwaan koene. Op woansdei 27 novimber, noch gjin fjirtjin dagen letter, berikte ús it berjocht dat Ulbe ferstoarn wie, 80 jier âld, mar nóch te jong. Wy winskje Gryt, bern en bernsbern in soad sterkte ta om dit ferlies in plak te jaan.

Bestjoer, leden en dirigint
Brassband ‘Looft den Heer’

Programma Jubileumjaar 2020


25 januari - Midwinterconcert

Openingsconcert jubileumjaar
m.m.v. jeugdorkest ‘De Toeterbende’

4 april - Jubileumdag
’Reünie, boekpresentatie, bierpresentatie
& jubileumconcert ‘Bevrijding’
Geef je nu alvast op!

27 april - Rommelmarkt XXL
Speciale editie rommelmarkt in oude stijl

18 t/m 21 juni - Openluchtspel 'Utblaasd'
gebaseerd op de film ‘Brassed Off’

19 december - Kerstconcert
Slotconcert jubileumjaar
m.m.v. Martini jongenskoor, Sneek

Looft den Heer 2e op it NBK!

Dêr wie it dan safier: sneon 26 oktober makken wy as korps ús debút yn de twadde divyzje fan de Nasjonale Brassband Kampioenskippen (NBK). Net hielendal wier, yn 1995 hat Looft den Heer ek ien kear meidien yn dizze klasse, mar dat is sa lang lyn, dat rekkenje wy mar net mear mei.

Hoe dan ek, nei twa moannen fan tarieding op it stik ‘The Patriots’ fan Jan de Haan, in stik dat giet oer de Patriottetiid fan de 18e iuw en dêr’t de wize fan ‘Merck toch hoe Sterck’ yn ferwurke is. It stik leit ús wol en op de beide try outs, yn Surhústerfean en Drachten, wiene de reaksjes al posityf. Dan gean jo wol mei in goed gefoel nei Utrecht ta. Moarns iere betiid dy kant út, want om kertier foar njoggenen wie de lotting en de earste moast om tsien oere op it poadium sitte.

No, wy lotten as earste, dat gjin tiid om ús drok te meitsjen oer knappe prestaasjes fan de konkurrinsje, mar fuort oan ’e bak. Ynblaze en doe nei it poadium. It woe omraak blaze en wy kamen hiel tefreden en bliid fan it poadium ôf en ek it publyk wie entûsjast. Doe wie it dan sawat healwei alven moarns en moasten wy oan healwei seizen ta wachtsje op de útslach. Dat is in hiel skoft, mar it wie it wachtsjen wurdich want wy waarden twadde mei 94 punten. Dat wie noch net alles: Tijs Dijkstra waard útroppen ta bêste solo-kornettist fan de hiele divyzje. It wie noch lang ûnrêstich yn Utrecht.