Welkom

Geranium aksje

Havenkonsert

Yn tsjinstelling ta oare jierren om dizze tiid, as wy drok dwaande binne mei de tarieding foar de Nederlânske Brassbandkampioenskippen en ús dus oant en mei de hjerstfakânsje op ien stik konsintrearje, ha wy no in hiele list stikken om te oefenjen. Foar it havenkonsert by It Brouwdok yn Harns, bygelyks, sieten wy yn de sfear fan swing en spektakel. Wy ha lang yn noed sitten oft it allegear wol trochgean koe, want wy soene bûtendoar spylje. Dat is lestich mei oardel meter ôfstân tusken de blazers, mar doe’t it waarberjocht foar it wykein kaam, sieten wy hielendal yn ’e rats. Want it soe ape- en bearewaar wurde, mei hurde wyn en stjalpige rein. Sei Piet. En as dy dat seit, kin it ek wol ris in slach tafalle. Om kertier foar fjouweren giene wy los, by wynstil en drûch waar. It terrein rekke hieltyd foller mei publyk, dat dêr skoan de romte hie en wakker genoat fan it konsert. Justjes nei fiven spilen wy ús lêste stik. In foech kertier letter helle de wyn oan en foelen de earste spatten. Dêr hiene wy dus aardich gelok hân.

Jubileumdei

Hiene jo jo oanmelden foar 4 april, dan wolle wy graach fan jo witte oft jo oanmelding stean bliuwt foar 19 septimber, of dat der mooglik wat oan jo oanmelding feroaret. Wy freegje jo dit foar 1 july troch te jaan, yn antwurd op dizze e-mail, of nei Jetty Dijkstra, M.Koopalstrjitte 9, 9038 TH, Ingelum. Dit jildt ek as jo ôfsizze wolle. En, koene jo 4 april net, mar 19 septimber wol? Dan kinne jo jo oanmelde oan 1 septimber ta fia ús webside www.brassbandlooftdenheer.nl, of troch efkes kontakt op te nimmen mei Jetty (sjoch hjirboppe).

As gefolch fan de corona-krisis giet de rommelmerk dit jier net troch en is it Iepenloftspul 'Utblaasd' ferpleatst nei 18 en 19 juny 2021. 

It boek oer Looft den Heer

Op sneon 4 april, as wy jubileumfeest en reüny hâlde, wurdt jûns by it konsert yn ’e tsjerke it boek presinteard oer ús feriening. Dat boek hat noch gjin offisjele titel, sadwaan ‘it boek’. Hjirboppe ha jim in lyts stikje skiednis lêze kinnen, mar yn it boek komt alles yn wurd en byld fansels noch moaier oan ’e oarder.

Om’t wy graach in yndikaasje ha wolle hoefolle boeken wy drukke litte moatte, soe it moai wêze as jim efkes in mailtsje dogge martsjedejong@gmail.com, of it efkes oanjouwe op it oanmeldformulier foar de feestdei fan 4 april, as jo ek ien (as mear) bestelle wolle. De kosten binne €12,50 it stik.

Midwinterconcert

Klik hier voor foto's van ons Midwinterconcert.

Programma Jubileumjaar 2020


25 januari - Midwinterconcert

Openingsconcert jubileumjaar
m.m.v. jeugdorkest ‘De Toeterbende’

4 april - Jubileumdag
’Reünie, boekpresentatie, bierpresentatie
& jubileumconcert ‘Bevrijding’
Geef je nu alvast op!

27 april - Rommelmarkt XXL
Speciale editie rommelmarkt in oude stijl

18 t/m 21 juni - Openluchtspel 'Utblaasd'
gebaseerd op de film ‘Brassed Off’

19 december - Kerstconcert
Slotconcert jubileumjaar
m.m.v. Martini jongenskoor, Sneek

Looft den Heer 2e op it NBK!

Dêr wie it dan safier: sneon 26 oktober makken wy as korps ús debút yn de twadde divyzje fan de Nasjonale Brassband Kampioenskippen (NBK). Net hielendal wier, yn 1995 hat Looft den Heer ek ien kear meidien yn dizze klasse, mar dat is sa lang lyn, dat rekkenje wy mar net mear mei.

Hoe dan ek, nei twa moannen fan tarieding op it stik ‘The Patriots’ fan Jan de Haan, in stik dat giet oer de Patriottetiid fan de 18e iuw en dêr’t de wize fan ‘Merck toch hoe Sterck’ yn ferwurke is. It stik leit ús wol en op de beide try outs, yn Surhústerfean en Drachten, wiene de reaksjes al posityf. Dan gean jo wol mei in goed gefoel nei Utrecht ta. Moarns iere betiid dy kant út, want om kertier foar njoggenen wie de lotting en de earste moast om tsien oere op it poadium sitte.

No, wy lotten as earste, dat gjin tiid om ús drok te meitsjen oer knappe prestaasjes fan de konkurrinsje, mar fuort oan ’e bak. Ynblaze en doe nei it poadium. It woe omraak blaze en wy kamen hiel tefreden en bliid fan it poadium ôf en ek it publyk wie entûsjast. Doe wie it dan sawat healwei alven moarns en moasten wy oan healwei seizen ta wachtsje op de útslach. Dat is in hiel skoft, mar it wie it wachtsjen wurdich want wy waarden twadde mei 94 punten. Dat wie noch net alles: Tijs Dijkstra waard útroppen ta bêste solo-kornettist fan de hiele divyzje. It wie noch lang ûnrêstich yn Utrecht.