Welkom

As it stik ynienen út is ... - Yn memoriam Ulbe Dijkstra

Samar binne wy alwer oan ’e ein kommen fan 2019. Aanst brekt 2020 oan. Foar ús it jier fan ús 75-jierrich jubileum, in jier dat yn it teken stean sil fan bysûndere konserten en aktiviteiten. Ek it jier dat ús boek ferskine sil, oer de histoarje fan ús korps. In boek dêr’t wy it earste eksimplaar fan útrikke woene, al moasten wy dat noch al efkes mei him beprate, oan Ulbe G. Dijkstra. ‘Uppie’ sa as de âldere generaasje him ken. Jierrenlang trou lid fan ús korps, foar it earst by it ‘grutte korps’ begongen op 14 novimber 1949, tagelyk mei Tymen Grovestein en Sape Nauta, dy’t krekt weromkommen wie út Yndië wei. Hy begûn op bugel, waard al gau befoardere nei 1e piston (no neame wy dat in solocornet) en spile letter ek noch bas. Yn de grutte opboujierren fan it korps, mei dirigint Harm Witteveen en letter Bernhard van der Wal, wie Ulbe bestjoerslid en ek in skoft foarsitter.

Doe’t er sels net mear blaasde, waard er trou frijwilliger en fan. Yn oktober gong er mei ús nei de try-out foar de NBK, yn Drachten. Net rjocht fit, mar net kleie, wat stiller wat better.

As ferieningsbestjoer hiene wy yntiids betocht dat Ulbe earelid wurde moast fan ús korps. Dat kaam him, mei al syn fertsjinsten troch de jierren hinne, mear as ta. Dat soe dan ek op dy bewuste jubileumdei, 4 april 2020, barre. Mar Libbe, ús besbasblazer, hie it idee dat der wat net doogde mei syn broer, en dat kaam út. Ulbe krige min nijs yn it sikehûs en ynienen blykte de slotmaat fan it konsert fan syn libben aaklik tichtby te wêzen.

Dêrom teagen wy as korps op tongersdeitejûn 14 novimber fan dit jier, op ’e dei ôf santich jier nei syn earste repetysje en ek hast op ’e minút ôf dat er dy jûns yn 1949 mei syn toeter oan it stjoer fan ’e Berltsumerdyk yn Bitgum nei de repetysje yn Bitgummole fytste, nei it hûs fan Ulbe en Gryt oan de Klaas van der Meijstrjitte. Dêr, achterhûs en yn it bywêzen fan Gryt, harren bern en bernsbern, spilen wy in pear koralen en in mars, ûnder lieding fan syn âlde freon Harm Witteveen, de dirigint fan 1966-1970.

Dy jûn waard Ulbe ek earelid fan ús feriening en krige de oarkonde dy’t dêrby heart. In hiele bysûndere jûn, mei romte foar ‘lach en traan’ sa as dat dan sein wurdt. As feriening binne wy bliid en grutsk dat wy dit dwaan koene. Op woansdei 27 novimber, noch gjin fjirtjin dagen letter, berikte ús it berjocht dat Ulbe ferstoarn wie, 80 jier âld, mar nóch te jong. Wy winskje Gryt, bern en bernsbern in soad sterkte ta om dit ferlies in plak te jaan.

Bestjoer, leden en dirigint
Brassband ‘Looft den Heer’

Programma Jubileumjaar 2020


25 januari - Midwinterconcert

Openingsconcert jubileumjaar
m.m.v. jeugdorkest ‘De Toeterbende’

4 april - Jubileumdag
’Reünie, boekpresentatie, bierpresentatie
& jubileumconcert ‘Bevrijding’
Geef je nu alvast op!

27 april - Rommelmarkt XXL
Speciale editie rommelmarkt in oude stijl

18 t/m 21 juni - Openluchtspel 'Utblaasd'
gebaseerd op de film ‘Brassed Off’

19 december - Kerstconcert
Slotconcert jubileumjaar
m.m.v. Martini jongenskoor, Sneek

Looft den Heer 2e op it NBK!

Dêr wie it dan safier: sneon 26 oktober makken wy as korps ús debút yn de twadde divyzje fan de Nasjonale Brassband Kampioenskippen (NBK). Net hielendal wier, yn 1995 hat Looft den Heer ek ien kear meidien yn dizze klasse, mar dat is sa lang lyn, dat rekkenje wy mar net mear mei.

Hoe dan ek, nei twa moannen fan tarieding op it stik ‘The Patriots’ fan Jan de Haan, in stik dat giet oer de Patriottetiid fan de 18e iuw en dêr’t de wize fan ‘Merck toch hoe Sterck’ yn ferwurke is. It stik leit ús wol en op de beide try outs, yn Surhústerfean en Drachten, wiene de reaksjes al posityf. Dan gean jo wol mei in goed gefoel nei Utrecht ta. Moarns iere betiid dy kant út, want om kertier foar njoggenen wie de lotting en de earste moast om tsien oere op it poadium sitte.

No, wy lotten as earste, dat gjin tiid om ús drok te meitsjen oer knappe prestaasjes fan de konkurrinsje, mar fuort oan ’e bak. Ynblaze en doe nei it poadium. It woe omraak blaze en wy kamen hiel tefreden en bliid fan it poadium ôf en ek it publyk wie entûsjast. Doe wie it dan sawat healwei alven moarns en moasten wy oan healwei seizen ta wachtsje op de útslach. Dat is in hiel skoft, mar it wie it wachtsjen wurdich want wy waarden twadde mei 94 punten. Dat wie noch net alles: Tijs Dijkstra waard útroppen ta bêste solo-kornettist fan de hiele divyzje. It wie noch lang ûnrêstich yn Utrecht.

Op bezoek bij Brassband Hombeek (B)

Lezers met een goed geheugen zullen zich nog herinneren dat brassband Hombeek enkele jaren geleden op bezoek was in Friesland op uitnodiging van ons. Nu doet deze brassband ons het plezier terug.

Wij gaan naar Mechelen op zaterdag 29 en zondag 30 juli. Op zaterdag beklimmen we de  Sint-Romboutstoren en op zondagochtend bezoeken we de brouwerij Het Anker. Zondag rond de middag spelen we nog een gratis toegankelijk concert op het binnenplein van brouwerij ‘t Anker.

Op zaterdagavond 29 juni geven we samen een dubbelconcert in de kerk van Hombeek om 20 uur:
Brassband Hombeek stelt eigen solisten voor en wij staan garant voor een licht verteerbaar programma. Als afsluiter spelen beide bands tezamen nog twee werken. Zo een “massed bands” is iets wat je niet elke dag (zelfs niet elk jaar, voor de meesten onder u) hoort: allen heel hartelijk welkom in de kerk van Hombeek om 20 uur op 29 juni voor ons dubbelconcert. Inkom is 7 euro inbegrepen 1 drankje nadien in ‘t Swaentje.

Borrelconcert

Op 6 april mochten we op uitnodiging van voormalig lid Jeltsje van 't Klooster - Reijenga een borrelconcert geven samen met muziekvereniging Concordia in Elsloo. We besloten er meteen maar een leuke dag van te maken. 's Middags toogs er een delegatie van beider muziekkorpsen af naar Appelscha om daar te klimmen en te abseilen. Daarna konden we op de boerderij van Jeltsje genieten van een heerlijke BBQ, verzorgd door onze eigen BBQ-meester Libbe. 's Avonds gaven we in informele gezellige sfeer een leuk concert met een hoog entertainment gehalte. De avond werd afgesloten door coverband Blue-Horse. Zie hier voor foto's.