Ereleden

solocornetten

Syds Rondaan en Libbe Dijkstra

Begjin febrewaris ha Ruurd Mollema en Trienke van der Heide út namme fan it bestjoer nei Berltsum west, nei Syds en Gryt Rondaan. Libbe en Reintsje Dijkstra ha ek efkes mei west. It wie in noflike middei en de ferrassing wie fansels grut doe ‘t de beide hearen hearden dat se, fanwege harren grutte ynset foar it korps yn de benei 60(!) jier dat se lid west ha, beneamd waarden ta Earelid. As bestjoer binne wy wiis mei al ús leden, mar Libbe en Syds binne suver de ‘korspheiten’ en wy binne dan ek grutsk dat wy harren op dizze wize tank sizze koenen foar alles wat se altyd dogge foar ús feriening.