Welkom

Zomers Slotconcert - foto's online

Zaterdag 9 juli 2016 vond het laatste concert van het seizoen plaats. Terwijl het buiten nog een beetje druilerig was, bereikten de temperaturen binnen zomerse waarden. Met een kort en vlot programma - The best off 2006-2016 - namen we afscheid van onze dirigent Paulus de Jong. Na het applaus ter ere van al die jaren hard werken werd de BBQ aangestoken en ging de seizoensafsluiting nog tot in de late uurtjes door.

Bekijk hier de foto's door Jan Mollema

Zomers Slotconcert

Útnoeging foar kommende sneon 9 july om 20:00 yn de Molewjuk. It ôfskiedskonsert fan ús dirigint Paulus, mei in program dat troch himsels gearstald is. In soarte fan ‘Best of’, mar dan sûnder drege konkoerswurken. En mei in barbeque, want dêr kin it by ús mar min sûnder. Dizze kear binne jim allegearre fan herte útnoege om nei ôfrin fan it konsert efkes mei te skroeien.

Eksamens

Sneon 25 juny hat noch in hiele ploech fan ús jeugd eksamen dien. Se binne allegearre slagge. Susannah van Poppel, Silke Meester, Jelmer Mollema, Jetze Klaas Dijkstra en Roas Kuipers binnen allegearre foar A slagge. Franke en Marije van Zuilen, Fransje Meijerink en Tijs Dijkstra krigen har B-diploma en Rutger Mollemal slagge foar C. Ekstra bysûnder wienen Jelmer, Roas, Tijs en Fransje, want dy slaggen ek nochris mei lof. Wy binne grutsk op ús learlingen dy ‘t it sa knap dogge en hoopje dan ek dat se noch lang by ús feriening bliuwe meie.