Welkom

Nieuwe dirigent

Sinds het begin van dit seizoen staan we onder leiding van een nieuwe dirigent! Gijs Heusinkveld is zijn naam. Onder het kopje dirigent kunt u alles te weten komen over deze nieuwe meastro.

NBK

De NBK is dit jier al op 21 oktober. Foar Gijs gjin tiid om efkes rêstich út te finen hoe ‘t ús korps yn elkoar sit fansels, mar drekt fan dek-op. It stik dat wy yn Utert spylje is ‘Visions’ fan Dan Price, in prachtich muzikaal portret fan it stedsje Briton Ferry yn Wales dêr ‘t wy mei in soad nocht oan wurkje. Ear ‘t wy nei de NBK geane sille wy ek noch twa try-outs spylj. Sneon 8 oktober geane wy nei Ferwert en op snein 16 oktober nei Goutum. Moaie mominten om efkes te sjen wêr ‘t wy steane en dêrnei de lêste puntsjes noch op de i te setten. Fansels ha wy ek al in pear stúdzjedagen hant. Dit jier ha wy at yn ‘e Molewjuk dien en dat wie wer tige slagge. Sa ‘n wykein kinne je hiel wat dwaan mei syn allen.

Rutger Mollema 2e op Nederlânske kampioenskippen foar solisten

Sneon 1 oktober hat Rutger Mollema ús fertsjintwurdigje op de Nederlânske kampioenskippen foar solisten. Mei in prachtige útfiering fan 'Variations on a Welsh Theme is hy twadde wurden yn de 2e divysje. De jury hat it der dreech mei hân!