Welkom

Survento

En dan is it seizoen alwer sa goed as foarby. As ik dit skriuw binne wy krekt bekommen fan it daverjende súkses fan Surventobrass  fan sneon 17 juny yn Surhústerfean. It wie foar ús ris in hiele nije wize fan ‘konkoersblazen’, want wy binne oars wend dat wy in ferplicht wurk spylje moatte en dan heechút ien as twa wurken dêr omhinne. Dat is almeast wat klassikere, swiere muzyk. Surventobrass draait lykwols hielendal om entertainment. Fansels wurde jo ek ôfrekkene op muzikaliteit, mar de ynteraksje mei it publyk, de muzykkar, it spilet allegearre in rol mei.

Guon fan jim hienen de tiisdeis tefoaren al efkes west te lústerjen oft it wat wie. En wy hienen it idee dat it wol wat yn ‘e smaak foel. Wy ha dan ek hiel wat oars dien as oars. Lichte muzyk, derby sjonge, toanielspylje, dûnsje, guon sels ferklaaid, koartom, wy ha alle registers iepenlutsen om publyk en sjuery te bespyljen en dat is slagge! Wy krigen it maksimale oantal fan 200 punten en wienen dêrmei net te besjitten foar de konkurrinsje. Dus in grutte beker en in moaie kornet wûn. Wy wienen sa grutsk as wat.