Welkom

Rommelmerk

Op Keningsdei, tongersdei 27 april, is it wer sa fier: de jierlikse rommelmerk fan Brassband Looft den Heer! Fanôf 13 oere by de Molewjuk te Bitgummole. Der is wer in protte moais te keap en fanselfs ûntbrekke ek dit jier it 'by-opbod', it draaiend rad en de hamburgers net, dus: komt allen!

Rabobank Clubkas Campagne

Tige dank foar jo stem!
We ha yn de Rabobank Clubkas Campagne mar leafst 75 stimmen krigen; yn totaal ha we hjirmei € 236,93 wûn. Tige dank oan alle stemmers! Dit is in prachige ynstruier om nije shirts foar ús Jeugdkorps te keapjen. 

Looft den Heer yn ’e prizen

Ofrûne sneon 8 april wie it jierlikse solistekonkoers fan de gemeente Menameradiel. Foar it lêst dit jier, want takom jier bestiet de gemeente net mear. Dit jier waard it konkoers hâlden yn OBS De Cingel yn Menaam. Der dienen wer in grut tal solisten mei fan de ferskate korpsen yn ús gemeente. De slachwurkers waarden beoardield troch Reimer Jan Rondaan en de blazers troch Thom Zigterman.
De learlingen fan ús korps dienen it mar knap. Ek dyjingen dy’t net yn ‘e prizen foelen: jim ha prachtich blaasd!

Hjir efkes de priiswinners:

Slachwurk, studearjend foar A

  1. Rixt Stelwagen

Blazers, studearjend foar A

  1. Wietse Mollema, bariton
  2. Jelle Lieverdink, kornet

Blazers, studearjend foar B

  1. Roas Kuipers, es-kornet
  2. Laura Switijnk, althoarn
  3. Jetze Klaas Dijkstra, kornet

Blazers, yn besit fan B

  1. Fransje Meijerink, bariton