Welkom

Rabobank Clubkas campagne

Brassband Looft den Heer docht wer mei. Jo meie op fiif ferienings stimme, dus jo hoege net te kiezen. Korps en fûgelwacht en sels de fuotbalferiening, it kin allegear tagelyk. Sa sparje jo mei foar ús jeugdkorps! Freed 23 maart wurde der wer stimkaarten ferstjoerd nei alle leden fan Rabobank Ljouwert-Noardwest Fryslân. Op in spesjale webside kinne jo as lidan je stim útbringe op jo favorite feriening. Op jo fiif! favorite ferienings sels. De stimperioade rint fan woansdei 28 maart oant en mei freed 6 april.

Bûnskonkoers

Sneon 10 maart ha we meidien mei it bûnskonkoers yn Drachten. En mei sukses! Op it ynspylwurk 'consolation' fan Jan de Haan hellen we 89,67 punten, op it earste grutte wurk 'dimensions' fan Peter Graham 89,33 en op it twadde grutte wurk ‘A journey to the Bermuda Triangle’ fan Pimpanit Karoonyavanich 88,83. Dat brocht ús op in gemiddelde fan 89,08 punten, goed foar in 1e priis mei promotie!

Midwinterkonsert

Wienen jo der ek, op it Midwinterkonsert? Net? Dan ha je wat mist. It wie in prachtige jûn. De tsjerke en de Molewjuk wienen hiel sfearfol opgnist mei winterske attributen. In snieman, in âld fyts, sels in echte koek-en-zopietinte wie der te finen. Redens, sliden, snieballen, folle net genôch, de oanklaaiploech hie wer knap útpakt.
It konsert sels wie ek tige slagge. De jonge slachwurkers fan Petra Dijkstra stielen de show mei harren iepeningsact. Yn trije stikken lieten se ús hearre dat se as groep hiel goed op elkoar ynspile reitsje en echt moaie muzyk meitsje. Hiel knap en ek it publyk wie entûsjast. De waarme sûkelademolke, glühwein en woarst smakken ek poerbêst. Sjug hjir foar mear foto's.

Kampioen!

Op freed 27 oktober wie it dan sa fier. Mei elkoar nei Utert, nei Vredenburg om dêr ús útfiering te jaan fan ‘A Journey to the Bermuda Triangle’. In nij wurk, spesjaal foar de kampioenskippen skreaun troch de jonge Thaiske komponiste Pimpanit Karoonyavanich. In stik hast like yngewikkeld en ûngrypber as har namme. Mar it lei ús, dat fol fertrouwen stapten wy jûns om acht oere as earste fan ‘e tredde divyzje it poadium op.  De útfiering dy’t wy joegen wie it bêste dat wy yn hûs ha en it publyk reagearre entûsjast, al wisten de measten net rjocht wat se fan it stik fine moasten.

Doe begong it lange wachtsjen. Wy hearden ek guon oare bands spyljen en der wienen prachtige útfieringen by. Om alve oere wie it safier dat de útslach kaam. It begong al geweldich, doe’t ús slachwurkers útroppen waarden ta bêste slachwurkseksje fan ‘e jûn. Wat in eare en wat in grutte opstekker foar Johannes, SytzeKlaas, Gert en Duncan.

Dêrnei dan de útslach dêr’t wy sa benijd nei wienen. It is al fijn as je by de lêste trije sitte, mar dán! Se begjinne dan mei de nûmer trije. Dat wie Greidebrass. Doe de spanning opdriuwe fansels. De sjuery hie it dreech hant, de punten sieten ticht by elkoar. Twadde, mei 91 punten.... Gereformeerde Brassband Groningen. Wy ha ús de longen út it liif roppen en raasd. Kampioen! Net te leauwen, de ûntlading wie sa ferskriklik grut, it klonk en davere hiel Vredenburg troch. Hjir kamen bliidskip en fertriet sa ticht by elkoar. Dit wie it moaiste momint om kampioen te wurden, dizze is foar Syds!