Welkom

Promskonsert

It grutte slútstik fan dit jier wie it Night of the Proms-konsert, by de fiver yn Bitgum, op freed 6 july. It wie in machtich, swingend spektakel dêr op dy Doarpsgreide mei meiwurking fan Eelke No Cash & The Bankrupt Boys, Joubrich van der Heide en Harmen Schiphof. Sjug yn ús fotogalerij foar foto's fan dizze jûn of besjug in filmke fan de klassieker 'The Ring of Fire' fia dizze link op youtube.

Looft den Heer grutte winnaar Surventobrass

Yn it wykein fan freed 15 en sneon 16 juny ha wy wer meidien oan it Surventobrass festival. Dit wie in entertainmentwedstryd en dus ha wy in showprogramma brocht fan in healoere. Dat ha wy ferline jier ek dien en dat fûnen wy prachtich. De sjuery ek, dat makke it noch moaier. Ek dit jier wist de sjuery ús optreden sear te waardearjen, mei in overall 1e plak ta resultaat! Us hulp op bugel, Rianne Looyinga, wist de solistenpriis te bemachtigjen. Ek foar ús jeugd, dy´t de dei dêrfoar oantrede moasten, wie it festival in sukses, sy gongen der mei de entertainmentpriis fantroch.

Sjug foar alle foto´s yn ús fotogalerij

Skoalleprojekt 2018

It skoalleprojekt is wer mei in moai optreden ôfslúten

Rabobank Clubkas campagne

Tige tank, stimmers. Mei jim stimmen by de Rabobank Clubkasactie krigen wy hjoed in sjek fan €322,70 útrikt troch de Rabobank. Wat in geweldich bedrach! As feriening kinne wy net sûnder sokke aksjes!

Hartelijk dank, stemmers. Dankzij jullie stemmen bij de Rabobank Clubkasactie kregen wij vandaag een cheque uitgereikt van €322,70. Wat een geweldig bedrag! Als vereniging kunnen wij niet zonder dergelijke acties.

Ha jo it stimmen mist, om't jo gjin lid binne fan 'e Rabobank? It is hiel maklik: lidmaatskip oanfreegje (as je der in rekkening ha) en klear is it. Jo hoege der fierder neat foar te dwaan, it kostet ek neat. Jo krije no en dan in boekje mei ynformaasje en ien kear yn it jier de foar in soad ferienings OH SA WICHTIGE stimpas!

Heeft u het stemmen gemist, omdat u geen lid bent van de Rabobank? Het is heel simpel: vraag je lidmaatschap aan (als er een rekening hebt) en klaar is kees. Het kost niks en je hoeft er verder niks voor te doen. Je ontvang een paar keer per jaar een informatieblaadje van de bank en één keer die OH ZO BELANGRIJKE stempas!

Solistefestival

Sneon 7 april 2018 wie it jierlikse solistefestival fan de federaasje Menameradiel. Dit jier waard it holden yn doarpshûs It String yn Boksum. Der dienen wer in soad bern mei. In grutte rykdom neamde wethâlder Jan Dijkstra it. En dat is it. De jeugd fan Looft den Heer wie ek wer rom fertsjintwurdige. Sa kamen moarns de slachwurkers yn aksje. Net allinnich as solist, mar ek as ensemble. Der wie in earste priis foar Siebe Douwe Reedijk by de begjinnende slachwurkers. En it Slachwurkensemble ûnder lieding fan Petra Dijkstra helle ek de earste priis. Lokwinske!  

Middeis kamen de blazers yn aksje. It jeugdkorps fan Looft den Heer helle de earste priis, mei 86,5 punten, Grieteke Schrama krige de priis útrikt troch de wethâlder.

By de solisten reinde it prizen:
Naomi Schaaf - earste priis begjinners, kornet
Jelle Lieverdink - tredde priis studearjend A, kornet
Wietse Mollema - earste priis studearjend A, bariton
Silke Meesters - tredde priis studearjend B, althoarn
Jetze Klaas Dijkstra - earste priis studearjend B, kornet

Alle priiswinners lokwinske, mar foar alle dielnimmers jildt: jim ha it geweldich dien. Grutte klasse hoe't jim spile ha foar sa'n seal fol minsken!

Sjug hjir foar alle foto´s fan dizze dei.

Bûnskonkoers

Sneon 10 maart ha we meidien mei it bûnskonkoers yn Drachten. En mei sukses! Op it ynspylwurk 'consolation' fan Jan de Haan hellen we 89,67 punten, op it earste grutte wurk 'dimensions' fan Peter Graham 89,33 en op it twadde grutte wurk ‘A journey to the Bermuda Triangle’ fan Pimpanit Karoonyavanich 88,83. Dat brocht ús op in gemiddelde fan 89,08 punten, goed foar in 1e priis mei promotie!